تیم بازرگانی ایجاب برای تکمیل کادر خود نیروی متخصص با سابقه کار مناسب در زمینه بازرگانی و مترجم زبان چینی و مهندسی مکانیک و الکترونیک نیرو می پذیرد. لطفا رزومه خود را به ایمیل شرکت ارسال فرمایید.

متخصص مسلط به زبان چینی و امور بازرگانی

به تعدادی متخصص مسلط به امور بازرگانی و زبان چینی نیازمندیم

کارشناس و کارشناس ارشد مهندس مکانیک و الکترونیک

به تعدادی متخصص مسلط به مهندس الکترونیک و مکانیک نیازمندیم